Inloggen

De zuivelsector en de SDGs

Met de “Dairy Declaration of Rotterdam”, het gezamenlijke engagement van de International Dairy Federation (IDF) en de Food and Agriculture Organization (FAO), neemt de zuivelsector het voortouw voor het realiseren van verschillende van de Sustainable Development Goals (SDGs).

De zuivelsector en de SDGs

De Sustainable Development Goals (SDGs)

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties maken deel uit van een ambitieuze agenda. Er zijn in totaal 17 doelen met 169 doelstellingen, die een evenwicht zoeken tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal en milieugerelateerd. Ze zijn onder meer gericht op het uit de wereld helpen van armoede, het verbeteren van het leven van allen en het bewaren van onze planeet voor toekomstige generaties. 

 

Lees meer over de Sustainable Development Goals.

 

De Dairy Declaration of Rotterdam

Tijdens de World Dairy Summit in oktober 2016 ondertekenden de Food and Agriculture Organization (FAO) en de International Dairy Federation (IDF) de “Dairy Declaration of Rotterdam”. Hiermee neemt de zuivelsector het voortouw voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDGs) die de Verenigde Naties vooropstelden voor 2030. De sector speelt een belangrijke rol inzake voedselzekerheid, duurzaamheid en sociaal economische ontwikkeling en wil dit ook in de toekomst blijven doen.

 

Lees meer over de Dairy Declaration of Rotterdam.

 

De zuivelsector draagt bij aan de realisatie van verschillende SDGs

De zuivelsector vertegenwoordigt een grote arbeidsmarkt en verzekert de financiële middelen van bestaan ​​van velen. Op die manier draagt de sector bij aan het beëindigen van armoede, vooral voor landelijke gemeenschappen, waar de landbouw nog steeds zeer prominent aanwezig is. De zuivelsector is ook van essentieel belang in het streven naar het einde van honger, het bereiken van voedselzekerheid en het verbeteren van de voedingswaarde van diëten op een duurzame en betaalbare manier. Zuivelproducten brengen immers tal van essentiële voedingsstoffen aan en dit aan betaalbare prijzen. Herkauwers, zoals koeien, kunnen economisch onbruikbare graslanden omzetten in hoogwaardige eiwitten voor menselijke consumptie.

Zuivelproducten spelen dankzij hun nutritionele kwaliteiten eveneens een belangrijke rol bij het waarborgen van een gezond leven en het bevorderen van het welzijn.

 

De zuivelsector biedt werk onder fatsoenlijk arbeidsomstandigheden voor veel mensen en zorgt voor economische groei. Extra aandacht gaat naar de behoeften van lokale veehouders. Wereldwijd zijn er 80 miljoen vrouwen werkzaam in de melkveehouderij, wat vaak een positief effect heeft op hun positie in de maatschappij. Op die manier draagt de sector ook bij aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

De zuivelsector is belangrijk in het beheer van het globale ecosysteem, bij het tegengaan van de klimaatverandering en bij het in standhouden van de biodiversiteit. De sector stoot weliswaar broeikasgassen uit, maar slaagde er in haar carbon footprint aanzienlijk te verminderen. De veestapel kon sterk worden afgebouwd door een hogere productie te bewerkstelligen. Ook een efficiënter gebruik van krachtvoer en een beter mestbeheer wierpen hun vruchten af.

 

Bovendien kunnen melkveehouders de impact van broeikasgassen helpen verminderen door middel van de opslag van koolstof in de bodem (carbon sequestration).

 

Lees meer over het belang van permanent gra(a)sland.

 

Ook op het vlak van een verantwoordelijke productie en consumptie neemt de zuivelsector haar verantwoordelijkheid. Doorheen de ganse keten wordt gezocht naar duurzamere productiemethoden, onder meer door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, en alternatieve bronnen, zoals pocketvergisters (voor anaerobe vergisting van biomassa zoals mest) waar mogelijk.

 

Door actief deel te nemen aan tal van initiatieven op internationaal, nationaal en regionaal niveau is de zuivelsector voortdurend op zoek naar manieren om haar afval te verminderen en voedselverspilling tegen te gaan. Ook op vlak van een efficiënt gebruik en recycling van water worden aanzienlijke inspanningen gedaan.

 

De dairy declaration roept op tot de samenwerking tussen alle partners en de versterking van de dialoog tussen alle belanghebbenden van binnen en buiten de zuivelketen om de genomen engagementen te kunnen realiseren.