Inloggen

België : 2014 is tweede topjaar op rij

Informatie aan de pers

Leuven - vrijdag 16/01/2015

2014: historisch record melkleveringen, tweede beste melkprijs ooit, en historisch hoogste melkopbrengst

Voor de melkveehouderij kan 2014 ongetwijfeld als een topjaar bestempeld worden. De melkaanvoer reageerde op de sterk gestegen rendabiliteit en noteerde bijna 5 % hoger. De laatste 30 jaar heeft dergelijke stijging zich niet meer voorgedaan. Met een melkaanvoer van ruim 3,4 miljard liter wordt een absoluut historisch record neergezet. In het kalenderjaar 2014 werd zo’n 160 mio liter meer melk aangevoerd.

 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de reële situatie tot en met november en op een inschatting voor de maand december.

 

Tweede beste melkprijs ooit

In de onderstaande grafiek vindt u het verloop van de maandelijkse reële melkprijs in de periode 2004 tot en met 2014.

De melkprijs maakte in 2014 de omgekeerde beweging als in 2013. Na een stabiel verloop in het eerste kwartaal 2014 werd een gestage daling ingezet. Op jaarbasis is de reële melkprijs van 2014, exclusief eventuele nabetalingen, gelijk aan 37 euro per 100 liter. Hierbij werd voor december 2014 een raming gemaakt. Dit is een daling met 3 % tegenover 2013 toen een historisch record werd opgetekend.

In onderstaande grafiek ziet u de gemiddelde prijs voor 3 tijdsvakken :

  • Gemiddelde melkprijs 2004-2006 :         28,7 euro/100 liter
  • Gemiddelde melkprijs 2007-2009 :         30,8 euro/100 liter
  • Gemiddelde melkprijs 2010-2014 :         34,4 euro/100 liter 

De gemiddelde melkprijs over de laatste 5 jaren is duidelijk hoger dan die in de andere periodes ! Duidelijk is ook dat de melkprijs in de jaren voor de liberalisering van het zuivelbeleid (2004-2006) aanzienlijk lager is.

 

Melkopbrengst per bedrijf neemt verder toe

Het aantal melkleveraars is in 2014 met 2,6 % gedaald. Deze daling is kleiner dan in 2013, en is het op één na kleinste cijfer sedert de invoering van de quota. De gunstige inkomensontwikkeling zal hier wel een reden voor zijn. Het gemiddelde melkveebedrijf groeit met bijna 8 % en is nu bijna 420.000 liter groot.

Het aflvoeiritme daalt in Wallonië van -3,4 % in 2014 naar -2,7 % in 2013. In 2012 stopten nog bijna 6 % van de melkleveraars. In Vlaanderen is de daling respectievelijk -2,7 % in 2013 en –2,5 % in 2014.

De gemiddelde melkopbrengst of uitbetaald melkgeld per melkveebedrijf, geleverde liters maal melkprijs (exlusief nabetalingen), steeg van 149.000 naar 155.000 euro. Dit is een toename met     4 %, na de forse stijging in 2013 met 30 %. Sedert 2007, een jaar met een heel goede melkprijs, is de melkopbrengst per melkveebedrijf met 64 % gestegen.

 

 

2015

Na 5 goede melkprijsjaren wordt 2015 een moeilijk jaar. Een aantal organisaties zullen dit toeschrijven aan het wegvallen van de quota. Evenwel is de basis voor de minder goede zuivelmarkt in 2014 gelegd, toen er wel nog quota waren. De nooit gezien productiestijging, zowel binnen als buiten de EU steekt de algemene vraagontwikkeling in snelheid voorbij. In 2015 moet eerst een nieuw evenwicht bereikt worden vooraleer aan een kentering kan gedacht worden. De eerste voortekenen van stabilisatie op de markt zijn reeds zichtbaar.

Voor de melkveehouders wordt het een grote uitdaging : liquiditeit beheren op korte termijn zodat men kan profiteren van de kansen die zich op middellange termijn zullen aandienen.