Inloggen

Bestuur

 

BCZ is een vzw waarvan de werking bepaald wordt door de statuten. De statuten leggen o.a. de bevoegdheden vast van de Algemene Vergadering en van het Bestuursorgaan. Het Reglement van orde vormt een verdere precisering en aanvulling.

 

De standpunten van BCZ worden voorbereid in werkgroepen. Het is het Bestuursorgaan dat een definitieve beslissing neemt over de standpunten.

Bestuur

Organisatiestructuur

 

Sedert 1 januari 1997 is de structuur van BCZ aangepast aan de realiteit van de federale staatsstructuur van ons land.

 

Hiertoe werden binnen BCZ twee regionale cellen gecreëerd, met name BCZ-Vlaanderen en CBL-Wallonie. Beide regionale organen organiseren de vertegenwoordiging en de belangenbehartiging op gewestelijk niveau. Ze hebben autonome beslissingsbevoegdheid voor de geregionaliseerde materies zoals o.m. het industrieel beleid, milieu, generieke promotie, exportpromotie, wetenschappe­lijk onderzoek en beroepsopleiding. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk met identieke standpunten te werken in beide regio’s.

 

Ruim 90 % van BCZ-werking blijft federaal. De leden van het federale Bestuursorgaan maken allen deel uit van één van de twee regionale Bestuurscomités. De voorzitters van deze Bestuurscomités zijn ondervoorzitters van BCZ. Deze structurele banden zorgen voor een optimale coherentie tussen de BCZ-werking op federaal en op regionaal vlak.

 

- Organisatiestructuur BCZ

 

Structuur Bestuursorgaan BCZ

 

- Samenstelling van het Bestuursorgaan