Inloggen

Onze diensten

  

Van oudsher bekleedt de zuivelindustrie een aparte plaats in de voedingsindustrie: er is een verregaande specifieke productreglementering, een stevige kwaliteitsbewaking, de vooraanstaande rol in een gezonde voeding, de sectorspecifieke initiatieven inzake voedselveiligheid, de collectieve promotie...

 

Dit betekent dat er heel wat specifieke belangen zijn alsook veel sectorspecifieke informatie. BCZ leden kunnen terecht bij een jonge ploeg die een gedegen dossierkennis heeft en in de bres springt om de belangen van de zuivelindustrie en zuivelproducten te verdedigen.

Onze diensten

In wat volgt vindt u een beknopt overzicht van de diensten waar leden van BCZ op kunnen beroep doen.

 

Informatie, advies en bijstand

Onze specialisten houden onze leden op de hoogte van alle informatie die relevant is voor de zuivelindustrie en volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Leden hebben toegang tot de informatie op het exclusief voorbehouden deel van onze website. Zij ontvangen eveneens ons tweewekelijks BCZ-Bulletin. Uiteraard kunnen onze leden ook voor advies of bijstand terecht bij onze specialisten.

 

Inspraak

De standpunten van BCZ worden voorbereid in werkgroepen. Elk ledenbedrijf kan medewerkers afvaardigen naar verschillende werkgroepen rond thema's als voedingsreglementering, hygiëne, melkaanvoer en dergelijke meer. Deze werkgroepen zijn tevens unieke gelegenheden tot waardevolle contacten met collega’s van de zuivelindustrie.

 

Belangenbehartiging

Ons team springt steeds in de bres om de belangen van de zuivelindustrie en zuivelproducten te verdedigen. Leden kunnen ten allen tijde bij BCZ terecht om te reageren op de actualiteit of om een probleem te stellen dat dan verder wordt besproken en waarvoor een advies wordt geformuleerd. Desgevallend kan dit ook worden omgezet in een BCZ-standpunt.

 

Voor wat betreft de nutritionele belangenverdediging werkt BCZ werkt samen met 6 andere lidstaten in het European Milkforum (EMF).

 

Het programma naar de stakeholders wordt op Europees niveau uitgewerkt ( zie www.milknutritiousbynature.eu) en daarna uitgevoerd in elk land, met een aantal eigen accenten (zie www.melkmoment.be).

 

Zuivelcursussen

BCZ organiseert, in samenwerking met Alimento, zuivelcursussen voor arbeiders en voor bedienden/kaderleden. Deze kunnen zowel op maat voor één bedrijf als voor meerdere bedrijven georganiseerd worden. Medewerkers van BCZ-leden kunnen genieten van een voordelig tarief.

Crisisbeheer

In geval van crisissituaties treedt het BCZ-crisisteam onmiddellijk in actie via een netwerk van crisisverantwoordelijken en komt tussen bij de betrokken overheid, media en organisaties.

 

Autocontrole en traceerbaarheid

BCZ heeft de autocontrolegidsen ACS G002 (melkophaling) en G009 (melkverwerking) uitgewerkt. Deze waardevolle instrumenten zijn gratis voor onze leden beschikbaar op het beveiligde deel van onze website. Bovendien zijn hier bijkomende voordelen aan verbonden zoals kortingen op hun bijdrage aan het FAVV.

 

Meer informatie over deze autocontrolegidsen.

 

Monimilk

In het kader van de ACS G009 werkte de sector eveneens een continue monitoring van contaminanten voor zuivelproducten uit. Leden kunnen steeds terecht op de Monimilk website en krijgen bovendien een geaggregeerde samenvatting van de resultaten.

Meer informatie over monimilk.

 

Lidmaatschap FEVIA

Sedert 1 januari 2006 is BCZ geïntegreerd lid van FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie. Hierdoor sluiten alle leden van BCZ zich aan bij FEVIA en tevens moeten alle zuivelgroepen die lid wensen te worden van FEVIA zich ook aansluiten bij BCZ. Hierdoor kon BCZ overlappende activiteiten overlaten aan FEVIA, nl. milieu en sociale zaken.

 

Meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap FEVIA : zie www.fevia.be

 

Duurzaamheid

BCZ en haar leden hechten veel belang aan duurzaamheid. Samen met de landbouwpartners organiseren ze een sectorbreed duurzaamheidsprogramma, zowel op niveau van melkveehouderij, melkophaling en melkverwerking.

 

Meer informatie over onze sectorbrede duurzaamheidsmonitoring.

 

 

Wenst u meer info over de voordelen en voorwaarden van lidmaatschap?

 

Mail naar renaat.debergh@bcz-cbl.be of bel 016 30 07 70.

 

BTW nr. BE 0448 732 292