Missie & visie

Onze missie

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) vzw is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 99% van alle melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en gezonde zuivelproducten. BCZ behartigt de belangen van de zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid.

De BCZ-leden vertegenwoordigen ongeveer 95% van de omzet in de zuivelsector. BCZ is daarmee één van de meest representatieve beroepsverenigingen. De hoge graad van representativiteit maakt van BCZ een interessante gesprekspartner.

BCZ heeft als belangrijkste doel het informeren, ondersteunen en adviseren van ondernemingen uit de zuivelindustrie. De dienstverlening aan de leden omvat daarnaast onder meer ook de volgende activiteiten: het organiseren van opleidingen, het opstellen en bijhouden van statistieken, het faciliteren van de autocontrole op het vlak van voedselveiligheid, het organiseren van exportmissies, het uitvoeren van studies, het organiseren van evenementen inzake public relations of gemeenschappelijke publiciteitscampagnes.

BCZ werkt samen met de landbouworganisaties van Agrofront binnen MilkBE, de branche-organisatie, in heel wat sectordossiers zoals duurzaamheid, melkkwaliteit, borging voedselveiligheid, generieke promotie, …. Als lid van FEVIA werkt BCZ actief mee in de werking van de voedingsindustrie. 

Daarnaast participeert BCZ in de werking van de Europese zuivelfederatie EDA en van de wereldzuivelfederatie IDF. BCZ is actief lid van het European Milk Forum, dat stakeholders informeert over de nutriëntenrijkdom van melk en melkproducten en de rol van zuivelproducten in een gezond en evenwichtig voedingspatroon.

Onze visie

In de huidige samenleving heerst er een groeiend bewustzijn rond gezondheid en duurzaamheid, en dat in ruime zin. Melk en zuivelproducten vervullen ook in de toekomst een belangrijke rol in een evenwichtig en duurzaam voedingspatroon. De zuivelsector heeft de belangrijke opdracht om gezonde en duurzaam voortgebrachte zuivelproducten aan te bieden aan consumenten in eigen land.  Daarnaast ziet BCZ een belangrijke rol voor de zuivelsector om de groeiende wereldbevolking te voeden.

BCZ gelooft in een zuivelverwerkende sector die met minimaal gebruik van natuurlijke bronnen en met minimale voedselverliezen veilige en gezonde zuivelproducten levert die passen binnen gezonde voedingspatronen.  Mede door de melkveehouderij maakt de zuivelsector aldus deel uit van een circulaire landbouw.

BCZ gelooft in een verdere verduurzaming van de zuivelsector. De zuivelsector maakt deel uit van een duurzaam voedselsysteem waarbij zowel klimaat en milieu, gezondheid, als betaalbaarheid en culturele aanvaardbaarheid in rekening genomen worden.

BCZ streeft naar een vitale zuivelsector met performante zuivelverwerkende bedrijven. Deze zorgen voor zinvolle lokale tewerkstelling en versterken tevens de economische positie van de melkveehouderij.  Aldus draagt de zuivelverwerkende sector bij tot de economische voorspoed van de Belgische samenleving.

Door innovatie kunnen zuivelondernemingen nieuwe en hoogwaardige zuivelproducten afleveren. Hiermee spelen zij alert in op wensen van de markt en de maatschappij. Daarbij blijven kwaliteit en voedselveiligheid toonaangevend.

BCZ neemt een voortrekkersrol in de realisatie van deze visie voor de zuivelsector. Niet alleen informeert en adviseert BCZ haar leden, maar zij faciliteert daarenboven een duurzame ontwikkeling van de sector. 

Door verder in te zetten op intensievere samenwerkingen met andere organisaties in de keten enerzijds, en de dialoog met maatschappelijke organisaties te versterken anderzijds worden de kansen om de zuivelsector duurzaam te ontwikkelen optimaal benut.