Artikels

Duurzaamheid
05.03.2024
Persbericht

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven nemen sectorale engagementen in kader van het nieuwe Duurzaamheidscharter van MilkBE. Naast de verduurzaming in hun eigen vestigingen, willen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder ondersteunen in hun duurzaamheidsverhaal. Dit kan op verschillende manieren, gaande van de uitbetaling van duurzaamheidspremies, of introductie van duurzaamheidsprogramma’s tot de ondersteuning van specifieke maatregelen. Daarnaast zullen BCZ en haar leden ook actief aan de slag gaan met individuele klimaatscans.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt met 30 % op 20 jaar tijd

De koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt volgens onderzoek van de KU Leuven. In 20 jaar tijd reduceerde de melkveehouderij de koolstofvoetafdruk van melk met 30%. In 2000 was dit gemiddeld nog 1,32 kg CO2-equivalenten per liter rauwe melk die de boerderij verlaat, ten opzichte van 0,93 kg CO2-equivalenten in 2019. De dalende emissies zijn het resultaat van een beter bedrijfsmanagement en betere samenstelling van het veevoeder.
Gezondheid
09.10.2023
Persbericht

De Belgische zuivelindustrie verminderde toegevoegde suikers met 12%

Door optimalisatie en innovatie behaalde de zuivelindustrie ruimschoots zijn vooropgestelde doelstelling. De Belgische zuivelverwerkende bedrijven reduceerden het gehalte toegevoegde suikers in hun producten tussen 2012 en 2020 met maar liefst 12%. Daarmee behaalde de leden van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, de vooropgestelde doelstellingen van 8% van het Convenant Evenwichtige voeding ruimschoots.
Gezondheid
31.08.2023
Artikel

We eten geen nutriënten, maar voedingsmiddelen!

Traditioneel spitst voedingsonderzoek zich toe op de relatie tussen individuele nutriënten (zoals eiwitten, verzadigd vet, calcium,…) en de gezondheid. Echter, steeds vaker verschuift de focus van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen in hun totaliteit. Hoewel de nutritionele samenstelling al een behoorlijke indicatie geeft, blijkt deze het gezondheidseffect van een voedingsmiddel toch niet helemaal te voorspellen.
Gezondheid
23.08.2023
Artikel

15% minder toegevoegde suikers: doelstelling ruimschoots gehaald!

Tussen 2012 en 2020 zette de zuivelindustrie zichzelf een reductiedoelstelling van 8% in toegevoegde suikers voorop binnen het “Convenant Evenwichtige Voeding”, dat destijds afgesloten werd tussen de Federale Overheid, Fevia en Comeos. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald in 2020 met een reductie van 12%. Maar de zuivelverwerkers bewezen het jaar nadien dat ook zonder formeel engagement er grote stappen gezet worden, met als resultaat een totale vermindering van toegevoegde suikers van 15% (2012-2021). Daarnaast moet benadrukt worden dat het grootste deel van het betrokken gamma gewoonweg geen toegevoegde suikers bevat (GFK, 2021).
Zuivelmarkt
09.06.2023
Persbericht

Zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte voor zuivelsector

De zuivelindustrie stond in 2022 voor gigantische uitdagingen. Daarbij was het doorrekenen van de sterk gestegen prijzen voor melk  en andere grondstoffen alvast de lastigste uitdaging.  Zo steeg de melkprijs op 1 jaar tijd met 47%. Ook de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende melk in de toekomst blijft doorwegen. Niettegenstaande het moeilijke ondernemingskader leverden de inspanningen van de zuivelondernemingen mooie maatschappelijke resultaten op: een verdere toename van de tewerkstelling, een gestegen handelsoverschot en een record aan investeringen.

09.06.2023
Persbericht

Renaat Debergh geeft na 35 jaar aan het hoofd van de Belgische Zuivelfederatie de fakkel door aan Lien Callewaert

Na 35 jaar geeft Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), de fakkel door aan Lien Callewaert. “Renaat Debergh heeft de Belgische Zuivelindustrie op de kaart gezet en heeft onze federatie uitgebouwd tot een professionele speler in de zuivelketen met goede contacten met de voornaamste stakeholders. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor” , zegt Catherine Pycke, voorzitter van BCZ.

Zuivelmarkt
10.06.2022
Persbericht

Koester betrouwbare lokale zuivelvoorziening

Turbulente tijden voor zuivelindustrie Het zijn turbulente tijden voor de zuivelverwerkers: onverwacht fel stijgende melkprijzen, de oorlog in Oekraïne en herstructureringen in de sector. Daarenboven konden de zuivelbedrijven de prijsstijgingen van grondstoffen, energie, verpakkingen en lonen te langzaam en onvoldoende doorrekenen, wat woog op de bedrijfsresultaten. Hierbij komt nog de onzekerheid over de beschikbaarheid van melk in de toekomst door het Vlaamse stikstofakkoord. Desalniettemin kon de zuivelindustrie het aanbod van zuivelproducten verzekeren en omzet en tewerkstelling stabiel houden. Een lichtpuntje is alvast de toename van investeringen in de zuivelindustrie. “In deze onzekere tijden roep ik iedereen op om onze lokale voorziening van melk te koesteren, we zullen die nog hard nodig hebben“, aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.
Export
20.06.2024
Artikel

Ondanks de Brexit blijft het Verenigd Koninkrijk onze vierde bestemming

Sinds de Brexit onderhandelingen steeg de Belgische uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk beduidend. Ondanks een kleine daling van de uitvoer in 2023, behoudt het VK zijn vierde positie in de lijst met top bestemmingen voor Belgische zuivelproducten.
Gezondheid
17.06.2024
Artikel

Nieuwe studie onthult risico op nutritionele tekorten voor veel plantaardige voedingspatronen

Een voedingspatroon kan pas duurzaam zijn als het ook gezond is. Een recente studie onderzocht hoe de overstap naar milieubeschermende voedingspatronen de inname van essentiële micronutriënten beïnvloedt. De studie benadrukt de noodzaak van zorgvuldig gekozen voedingspatronen om zowel gezondheids- als milieudoelen te bereiken.
14.06.2024
Persbericht

Zuivelverwerkers geloven in de toekomst, maar vragen dringend gepast langetermijnbeleid

Met een omzet van 7 miljard euro in 2023 vertegenwoordigt de zuivelindustrie maar liefst 9% van de totale voedingsindustrie, de grootste industriële sector van België. Dit groot economisch belang staat in schril contrast met de lage marges van de zuivelindustrie die in 2022 zelfs tot 1.03 % daalden. Toch pakten zuivelverwerkers het afgelopen jaar de uitdagingen die op hen afkomen aan, en bewezen ze zo volop de kaart van de toekomst te trekken. Maar om de troeven van de lokale duurzame zuivelproductie maximaal te valoriseren, is een lange termijn beleid voor de hele sector noodzakelijk.
Zuivelmarkt
29.01.2024
Persbericht

Agrovoedingssector staat achter landbouwers

BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen landbouwers in hun vraag om ademruimte en toekomstperspectief De afgelopen dagen werd in verschillende buurlanden actie gevoerd door landbouwers. Ook in België klinkt het protest steeds luider. De komende week zijn nog veel acties aangekondigd. Met de demonstraties willen de landbouwers de onoverzichtelijke berg regelgeving aan de kaak stellen die de sector de nodige ademruimte en toekomstperspectief ontneemt. De federaties BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen als vertegenwoordigers van de agrovoedingssector de noodkreet van de landbouwers.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Grasland kan evenveel koolstof opslaan als bos!

Weilanden zijn belangrijke ecosystemen en een vorm van landgebruik die een reeks nuttige producten oplevert. Omdat gras niet eetbaar is voor de mens, kan vee het gras verwerken en omzetten in nuttige producten en middelen (zoals melk en vlees) of in zeer belangrijke ecosysteemdiensten (biodiversiteit, bevoorrading van zuiver water, overstromingspreventie en koolstofvastlegging).