Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

05.03.2024

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven nemen sectorale engagementen in kader van het nieuwe Duurzaamheidscharter van MilkBE. Naast de verduurzaming in hun eigen vestigingen, willen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder ondersteunen in hun duurzaamheidsverhaal. Dit kan op verschillende manieren, gaande van de uitbetaling van duurzaamheidspremies, of introductie van duurzaamheidsprogramma’s tot de ondersteuning van specifieke maatregelen. Daarnaast zullen BCZ en haar leden ook actief aan de slag gaan met individuele klimaatscans. “In de recente boerenprotesten weerklinkt heel duidelijk de vraag naar  toekomstperspectief: melkveehouders  willen verder verduurzamen, maar de uitdagingen dienen op een effectieve en haalbare manier aangepakt te worden. Dit is exact waar we met dit Charter op inzetten, op maat van elke zuivelonderneming en elke melkveehouder”, aldus Lien Callewaert, directeur van BCZ.

 

Een groenere zuivelproductie

Duurzaamheid is een speerpunt van MilkBE, de brancheorganisatie waar zuivelverwerkers en landbouworganisaties (Boerenbond, FWA en ABS) samenwerken. Als lid van MilkBE, is dit ook een uiterst belangrijk uitgangspunt voor BCZ, de Belgische Confederatie van de zuivelindustrie, en haar leden. In de eerste plaats tonen ze dit door de zuivelproductie in hun verwerkingssites te optimaliseren en te verduurzamen. Zo reduceerde de Belgische zuivelindustrie de voorbije 10 jaar hun energieverbruik met 22% per liter melk. Daarnaast daalde het waterverbruik met 29% en komt ondertussen 34% van het water uit alternatieve bronnen. Met een historisch hoog niveau van 180 miljoen euro aan investeringen toont de zuivelindustrie haar geloof in de groenere toekomst.

 

Samenwerken in de keten

De inspanningen van de zuivelverwerkende bedrijven gaan echter verder dan de verduurzaming van hun productieproces. BCZ en haar leden hechten namelijk veel belang aan de verduurzaming doorheen de keten en zijn daarom als lid ook actief binnen de werking van MilkBE. Met het voorliggend Charter formaliseert de zuivelindustrie nu ook officieel haar initiatieven en stippelen ze samen met de landbouworganisaties de weg naar verdere verduurzaming uit. “Melkveehouders en zuivelindustrie zijn communicerende vaten. Samenwerken aan een verdere verduurzaming van de melkveehouderij biedt de beste garanties op een mooie toekomst voor de zuivelsector”, aldus Catherine Pycke, voorzitter van BCZ.

 

Engagementen in Duurzaamheidscharter

Binnen het Duurzaamheidscharter van MilkBE engageren de zuivelverwerkers, onder de vorm van BCZ en haar leden, zich gezamenlijk om verdere initiatieven te nemen richting de melkveehouders om hen te ondersteunen bij hun verdere verduurzaming. Dit kan o.a. via duurzaamheidsprogramma’s, het toekennen van duurzaamheidspremies, of het financieel ondersteunen van bepaalde maatregelen. Ook zullen de zuivelverwerkers inzetten op een actieve verdere uitrol van individuele klimaatscans voor hun melkveehouders. Deze bedrijfsspecifieke koolstofvoetafdruk brengt niet enkel de broeikasgasuitstoot van de melkveehouder in kaart, maar ook de mogelijke verbeterpunten op maat van zijn bedrijfsvoering, zowel ecologisch als economisch.

 

Ruimte voor diversiteit

Deze sectorale engagementen laten enerzijds voldoende ruimte voor diversiteit en een aanpak op maat van zowel de zuivelonderneming als de melkveehouder. Anderzijds zorgt dit breed scala aan initiatieven dat de volledige sector stappen vooruit kan zetten. Met de ondertekening van het Duurzaamheidscharter bevestigen BCZ en de leden van haar Bestuursorgaan die melk ophalen, dat elke zuivelonderneming -op maat van haar bedrijfsvoering en haar melkleveraars- zich engageert voor de verduurzaming van de melkveehouderij.  In bijlage vindt u meer info over hoe de BCZ-leden concreet hiermee aan de slag gaan. “Er is niet 1 weg die leidt naar verdere verduurzaming van de zuivelsector. In dit Charter laten we voldoende ruimte voor een individuele aanpak op maat van het bedrijf én wordt de hele sector in beweging gezet, wat finaal leidt tot het meest impactvolle resultaat”, aldus Callewaert.

 

Nodige investeringen vragen toekomstperspectief

Verdere verduurzaming vraagt ook de nodige investeringen, die vaak op lange termijn dienen te gebeuren. Een rechtszeker kader en een haalbare praktijkgerichte aanpak zijn bijgevolg onontbeerlijk om deze engagementen een maximale kans op slagen te geven. “Onze zuivelbedrijven willen investeren in de verduurzaming van de hele zuivelketen. Mits de nodige rechtszekerheid ben ik ervan overtuigd dat er voldoende ontwikkelingsruimte gecreëerd kan worden met respect voor doelstellingen op vlak van milieu en klimaat”, besluit Callewaert.

 

Bijlage: Ondertekenende BCZ-leden aan het woord