Strijd tegen methaan via het Convenant Enterische Emissies

23.11.2023

Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 organisaties (onderzoeksinstellingen, veevoederfabrikanten, overheid en landbouworganisaties, …) zich om de enterische methaanemissies tegen 2030 met 19% te verminderen ten opzichte van 2005. Samen ondertekenden ze de belofte om mee te werken aan de vermindering van de methaanuitstoot die ontstaat bij het spijsverteringsproces bij rundvee.

Klimaatdoelstellingen
In 2015 werd het Akkoord van Parijs afgesloten waarin wordt vooropgesteld om de klimaatopwarming te beperken tot 2°C boven het pre-industriële niveau en te streven naar een maximale opwarming van 1,5°C. In navolging daarvan heeft de Europese Unie (EU) aan alle lidstaten bindende reductiedoelstellingen voor 2030 toegekend voor de reductie van emissies die niet onder het EU-Emissiehandelssysteem vallen. Voor lidstaat België bedraagt deze reductiedoelstelling -35% in 2030 (t.o.v. 2005).
 
 

 

Het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2021-2030 geeft aan welke bijdrage Vlaanderen levert aan de realisatie van deze Belgische emissiereductiedoelstelling. Specifiek voor de land- en tuinbouw wordt een broeikasgasreductie van -25% (t.o.v. 2005) beoogd. Deze sectorale doelstelling werd onderverdeeld in subdoelstellingen voor onder meer energetische emissies, enterische emissies, emissies ten gevolge van mestmanagement en bodememissies.

 

Wat houdt het Convenant in?

In het Convenant werken verschillende partners uit de agrovoedingsketen samen rond het verminderen van enterische emissies (methaanuitstoot via de penswerking) bij rundvee. Er wordt vooral gekeken naar technische en (voor het bedrijf) haalbare maatregelen. En er wordt gezocht naar een geïntegreerde aanpak, met en in de keten. Landbouworganisaties, zuivel- en vleesveesectororganisaties, mengvoederfabrikanten en toeleveranciers aan de primaire sector verenigen zich met de Vlaamse overheid en kenniscentra - samen gaan we op zoek naar maatregelen voor de melkvee- en vleesveesector.

Specifiek voor wat de enterische emissies betreft, stelt de Vlaamse overheid een reductie voorop met 0,44 Mton CO2-eq ten opzichte van 2005, of het beperken van het uitstootniveau tot 1,9 Mton CO2-eq in 2030.


 

Mogelijke maatregelen

Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen? Er zijn drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen of voederadditieven

  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee

  • genetica en selectie

Meer informatie en infofiches per maatregel