Agrovoedingssector staat resoluut achter landbouwers

02.03.2023

BCZ, BFA, FEBEV en FENAVIAN onderschrijven boodschap van de landbouwsector aan het Vlaams beleid

De agrovoedingssector, vertegenwoordigd door sectorfederaties BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie), BFA (Belgian Feed Association), FEBEV (Federatie van het Belgisch Vlees) en FENAVIAN (Federatie van de Verwerking van Vlees en andere eiwitten), steunt de Vlaamse landbouwers. De organisaties onderschrijven hun boodschap aan het Vlaamse beleid: zorg voor een goed stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst.

De Vlaamse agrovoedingssector heeft, net als de Vlaamse landbouw, de ambitie om de klimaatdoelstellingen te behalen en als sector verder te verduurzamen. De organisaties erkennen de noodzaak van een reductie van de algemene stikstofuitstoot. Dit kan enkel gerealiseerd worden met een aangepast stikstofakkoord dat ruimte laat voor innovatie, en toekomstperspectief en rechtszekerheid biedt aan actieve landbouwers. Enkel zo kunnen we samen de klimaat- en milieu-ambities realiseren.

De agrovoedingssector pleit dan ook voor de continue verduurzaming van de hele dierlijke productieketen door middel van innovatie, technologische maatregelen, voedermaatregelen, verhandelbare stikstofrechten,…. Hierdoor kunnen de doelstellingen inzake stikstofreductie gerealiseerd worden zonder een sociaaleconomisch bloedbad aan te richten, noch in de landbouw, noch in de agrovoedingsindustrie

Daarom vragen BCZ, BFA, FEBEV en FENAVIAN, net als de landbouworganisaties, om een concreet, realistisch en uitvoerbaar beleidskader dat een toekomst biedt aan onze lokale voedselproductie, en rechtszekerheid geeft aan onze landbouwers. Want onze boeren hebben we broodnodig.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie.
Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: +32 (0) 476 52 51 81 of michael.gore@febev.be.

Over BFA

De Belgian Feed Association (BFA) heeft als missie de belangen van haar leden te behartigen en te streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een
duurzame diervoederproductie. De 131 leden van BFA (kern- en diervoederfabrikanten) vertegenwoordigen zo’n 95% van de nationale productie. Mengvoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige voedermiddelen en herwaarderen jaarlijks rond de 3,5 miljoen ton nevenstromen van o.a. de voedings- en biobrandstofindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.
Voor meer informatie, contacteer Katrien D’hooghe, Managing Director BFA, Mobiel: +32 (0)473 98 00 57.

Over FENAVIAN

FENAVIAN vertegenwoordigt de Belgische vleesverwerkende nijverheid en de verwerking van andere eiwitten. 6000 werknemers in 180 bedrijven maken een ruim aanbod topproducten en realiseren zo samen 2 miljard euro omzet, en een export van 800 mln. € per jaar.
Voor meer informatie, contacteer Anneleen Vandewynckel, Secretaris-Generaal 0474 36 97 58